Status

STATUT

FUNDACJA PSI AZYLEK – ZWIERZĘTA W POTRZEBIE

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Psi Azylek”- zwierzęta w potrzebie, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Irenę Nowak

zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztof Hończak w Kancelarii Notarialnej w Dębicy ul. Głowackiego 31 w dniu 2017-12-20 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 2. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie, pomagającą rozwiązywać szeroko pojęty problem bezdomności zwierząt.
 3. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub innych osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 • 2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 • 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Pustków-Osiedle.

 • 4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • 5

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw środowiska.

 • 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

 • 7

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

 • 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i zasłużonymi dla Fundacji.

Cele i zasady działania fundacji

 • 9

Celami Fundacji są:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z organizacjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.
 2. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów).
 3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji.
 4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
 5. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
 6. Wszelkie działania nie wymienione w punkach 1-5 mogące w przyszłości wyniknąć z szeroko rozumianej działalności Fundacji, w tym kształtowaniu pro zwierzęcych postaw obywateli.
 • 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności:
 2. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów,
 3. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji,
 4. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
 5. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji,
 6. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,
 7. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,
 8. pro zwierzęcy lobbing,
 9. prowadzenie działalności adopcyjnej,
 10. współpracę z policją i strażą miejską,
 11. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji,
 12. nabycie nieruchomości celem budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt i hotelu dla zwierząt,
 13. stworzenie i pomoc w prowadzeniu Gospodarstwa Spokojnej Starości dla zwierząt seniorów, inne działania zmierzające do realizacji zadań statutowych Fundacji nie wymienione w 10 punkt 1 lit. a-l
 14. Fundacja realizować będzie swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność, którą stanowić będzie:
 15. organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez, akcji promocyjnych, eventów, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, działań marketingowych oraz spotkań tematycznych,
 16. organizacja imprez masowych, happeningów ulicznych, performance’ów i zawodów sportowych, organizacja zajęć z tematyki ochrony zwierząt,
 17. organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez, akcji promocyjnych, eventów, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, działań marketingowych oraz spotkań tematycznych,
 18. organizacja imprez masowych, happeningów ulicznych, performance’ów i zawodów sportowych, organizacja zajęć z tematyki ochrony zwierząt,
 19. organizację spektakli, koncertów oraz imprez o charakterze publicznym,
 20. organizowanie i prowadzenie jednostek służących aktywności społecznej, ośrodków szkolenia i innych,
 21. prowadzenie warsztatów o charakterze edukacyjnym poprzez organizowanie konkursów,
 22. współpraca z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
 23. udział w realizacji programów samorządowych i rządowych oraz projektów sfinansowanych środkami zewnętrznymi , wspierającymi finansowo realizacje celów statutowych fundacji.
 24. promocji i organizacji wolontariatu,
 25. współpraca z jednostkami zagranicznymi o podobnym profilu i misji w myśl szeroko pojętej integracji europejskiej
 26. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, prowadzenia akcji i zbiórek charytatywnych.
 • 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

 • 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) wpłaconej przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 • 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn (w tym bazarków), spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji,
 5. Innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.
 • 14
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i donatorów,
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji,
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe,
 4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji,
 5. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów działalności jest w całości przekazywany na realizację celów statutowych.
 • 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

 • 17

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

 • 18

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 • 19

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 • 20

Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

Władze Fundacji

 • 21
  1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
  2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5-ciu osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
  3. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.
  4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub w przypadku poszerzenia składu Zarządu Fundacji, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
  5. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz dwóch do czterech członków zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa i skarbnika.
  6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora w drodze uchwały przyjętej jednogłośnie.
  7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.
  8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. Śmierci członka.
 • 22
  1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej 2 razy do roku, posiedzenia zarządu mogą odbywać się wirtualnie z wykorzystaniem dostępnych mediów (np. Skype, Messenger itp.).
  2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.
  3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Za ważnie oddany uważa się także:
 1. Głos oddany podczas wideokonferencji,
 2. Głos oddany za pośrednictwem internetu,
 3. Głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.
  1. Zarząd co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorowi.
  2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 • 23
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. Uchwalanie regulaminów,
 5. Sprawowanie zarządem majątku Fundacji,
 6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
 8. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. Zmiana statutu Fundacji,
 10. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 11. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 • 24
  1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji powoływana przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
  2. Fundator może być członkiem Rady.
  3. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator.
  4. Członkowie Rady Fundacji:
 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w odległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów (podróży) lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
  1. Rada Fundacji składająca się z 2-5 osób wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub w przypadku poszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
  2. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady. Za ważny oddany głos uważa się:
 4. Głos oddany podczas wideokonferencji,
 5. Głos oddany za pośrednictwem internetu,
 6. Głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.
  1. Posiedzenia rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na pół roku. Posiedzenia Rady mogą odbywać się drogą wirtualną z wykorzystaniem dostępnych mediów (np. Skype, Messenger itp.)
  2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady, Fundatorów lub Zarządu.
  3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
  4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Fundator oraz członkowie zarządu.
  5. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
  6. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  7. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
  8. Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:
 7. rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,
 8. ustalanie kierunków i form działania Fundacji,
 9. realizacja innych zdań Fundacji związanych z jej statutowym celem,
 10. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi.
  1. Rada Fundacji może:
 11. podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu postanowieniem niniejszego Statutu,
 12. wskazywać zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji ,
 13. opiniować priorytety działań,
 14. proponować zmiany w statucie Fundacji.
  1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 15. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 16. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 17. śmierci członka.

Sposób reprezentacji

 • 25

Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu działający wspólnie ze skarbnikiem.

Członek ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

Zmiana statutu

 • 26
 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków, na wniosek Rady Fundacji lub wniosek Fundatora. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

 • 27
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 • 28

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków, na wniosek Rady Fundacji lub na wniosek Fundatora. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

Likwidacja Fundacji

 • 29
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidator Fundacji zwołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 • 30

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślną uchwałą, zwykłą większością głosów, przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu.

 • 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

 • 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

 • 33

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

 • 34

Zmiany w statucie wynikające z powołania organu nadzorującego Zarząd Fundacji oraz z dostosowania jej do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wchodzą w dniu wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.